I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu Perły HR  (dalej: „Konkurs”) jest Magazyn Rekruter, wydawany przez firmę Verita HR Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa o numerze NIP 951 227 95 76, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Odmowa zapoznania się z Regulaminem jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Konkursie.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 201 poz. 1540).
 5. Konkurs trwa od 1 sierpnia 2019 r. do 10 października 2019 r. (termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września).
 6. Informacje na temat Konkursu, a w szczególności Regulamin Konkursu, zasady zgłaszania Uczestników Konkursu, kryteria wyboru Laureatów Konkursu, skład Jury Konkursu, dostępne są na stronie internetowej: perlyhr.com.
 7. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 9. Celem konkursu jest uhonorowanie osób pracujących w agencjach zatrudnienia oraz w działach HR, wyróżniających się jakością i efektywnością realizowanych usług w zakresie rekrutacji, doradztwa personalnego jak również pracy tymczasowej i outsourcingu, odpowiedzialnych za najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa – ludzi.
 10. Nagrody w Konkursie przyznawane są za szczególne osiągnięcia Uczestnika/Uczestników w kategorii, w której jest/są nominowany/-i i/lub biorąc pod uwagę najwyższą ocenę przyznaną na podstawie wypełnionego formularza i ocen Jury.
 11. Wręczenie nagród odbywa się w trakcie gali Wieczór Rekrutera. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapisaniem się na galę Wieczór Rekrutera.

 

 

II. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestniczyć w Konkursie mogą w zależności od wybranej kategorii:
 2. Konsultanci – pracownicy agencji zatrudnienia,
 3. Pracownicy działów HR – tzw. In-house Rekruterzy,
 4. Działy HR – zespoły odpowiedzialne za rekrutacje,

– którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy i zaakceptowali niniejszy Regulamin.

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

 

 

 

III. Zasady Konkursu

 

 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie perlyhr.com.
 1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać:
 1. osoba bezpośrednio zainteresowana udziałem w konkursie, zgłaszająca swoją kandydaturę;
 2. osoba prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną zgłaszająca do udziału cały dział rekrutacyjny.
 1. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących 3 kategoriach i oceniane zgodnie z określonymi kryteriami odpowiadającymi każdej z nich:
 • Consultant of the Yearw tej kategorii może być nominowana każda osoba z agencji rekrutacyjnej, zaangażowana zawodowo w realizację projektów rekrutacyjnych, która wypełniła poprawnie formularz zgłoszeniowy i zaakceptowała regulamin,
 • In-house Recruiterw tej kategorii może być nominowana każda osoba z wewnętrznego działu HR, wyspecjalizowana w zakresie rekrutacji. Do głównych obowiązków pracownika na tym stanowisku należy, m.in.: samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska różnego szczebla, wykorzystywanie różnych narzędzi rekrutacyjnych i prowadzenia procesu rekrutacji oraz selekcji. Warunkiem jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu,
 • In-house Recruitment Team kategoria dla wewnętrznych zespołów rekrutacyjnych w firmach.W kategorii tej nagrodzone zostaną zespoły posiadające dużą wiedzę rynkową, odznaczające się wysoką jakością usług i znacząco wpływające na rozwój polityki zatrudnienia w firmie. Warunkiem jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja regulaminu.

 

 

IV. Wybór Laureatów Konkursów

 

 1. Selekcja aplikacji konkursowych oraz wyłonienie Laureatów Konkursu nastąpi do 10 października 2019 r.
 2. W skład Jury Konkursu wchodzą osobistości z branży agencji zatrudnienia, biznesu oraz organizacji i instytucji, które wspierają rozwój branży HR, agencji zatrudnienia i przyczyniają się do popularyzacji zagadnień związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. Członkowie Jury Konkursu pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Posiedzenia Jury Konkursu zwołują Organizatorzy.
 5. Wyłaniając Laureatów Konkursu Członkowie Jury kierują się profesjonalizmem oraz szczególnymi osiągnięciami Uczestników.
 6. Ani członkowie Jury, ani Organizatorzy nie mogą być Laureatami Konkursu.
 7. Laureatami Konkursu zostaną osoby pracujące w agencjach zatrudnienia bądź działach HR, które uzyskają najwyższą ocenę jakości, rzetelności i skuteczności pracy zawodowej lub oferowanych usług, a ich dorobek zawodowy i/lub ocena rozwiązania zadania konkursowego będą przeważać nad oceną kontrkandydatów.
 8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu są oceniani według tych samych kryteriów ustalonych i przyjętych przez Jury Konkursu. Niedopuszczalna jest dyskryminacja któregokolwiek z Uczestników oraz kierowanie się przez Członków Jury osobistymi pobudkami. Reguły obiektywizmu w ocenie zgłoszeń obowiązują nieodwołalnie.
 9. Wybór Laureatów następuje uchwałą Jury Konkursu
 10. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.

 

 

V. Nagrody

 1. Fundatorami nagród są Organizatorzy i/lub Sponsor, partnerzy Konkursu.
 1. Jury Konkursu, oprócz wyboru Laureatów Konkursu, może przyznać wyróżnienia.
 2. Wręczenie nagród Laureatom przez Organizatorów i/lub Sponsorów Konkursu odbywa się podczas uroczystej gali w październiku 2018 r. w Warszawie.
 3. Laureat traci prawo do tytułu i nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatorów, jeżeli przekazane przez niego dane okażą się błędne lub nieprawdziwe.         

 

 

VI. Dane osobowe

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Zgłaszającego będącego osobąfizycznąoraz dane osobowe pracowników lub współpracowników Zgłaszającego, którzy będą̨Uczestnikami Konkursu, od momentu dokonania Zgłoszenia, o jakim mowa w § II. Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Zgłaszającego lub Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, staż pracy, doświadczenie zawodowe, dane rejestrowe Zgłaszającego, jeśli stanowiądane osobowe w rozumieniu RODO oraz Wizerunek (dalej: „Dane Osobowe”).
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z zezwoleniem przez Zgłaszającego lub Uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym informowania (także w mediach) o udziale w Konkursie.
 4. Zgłaszający lub Uczestnik oświadcza, iżzgodnie z zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 r. Nr 119, str. 1, zwane dalej „RODO”) został przez Organizatora poinformowany o tym, że:

 

 1. Organizator jest administratorem Danych Osobowych.
 2. Organizator przetwarza dane w celu:
 • przeprowadzenia Konkursu, co w szczególności polega na: identyfikacji Uczestnika, wyłonieniu zwycięzców, przyznaniu, wydaniu i odbiorze nagród oraz na informowaniu (m.in. w mediach) o zrealizowanym Konkursie, co wiąże się z wykorzystywaniem Wizerunku Uczestników lub Zgłaszających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO;
 • promocyjnym i reklamowym Organizatora,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizacji praw i obowiązków Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności praw do dysponowania utworami lub wideogramami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na których zostałutrwalony Wizerunek, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 1. Podanie danych osobowych Zgłaszającego lub Uczestnika jest konieczne w celu określonym w pkt 4 lit. b czyli dla prawidłowej realizacji Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

 

 1. Dane Osobowe będą̨przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a następnie zostaną̨usunięte lub zanonimizowane. Dane osobowe Uczestnika lub Zgłaszającego będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń do czasu ich przedawnienia, co określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zgłaszający lub Uczestnik ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora;
 • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej – w pkt 4 lit. 4 e – należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem: Puławska 182, 02-670, Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej redakcja@magazynrekruter.pl
 2. Odbiorcami danych są osoby wchodzące w skład jury Konkursu oraz uczestnicy „Wieczóru Rekrutera”.Odbiorcami danych osobowych są także podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Konkurs (podwykonawcy), np. dostawcy usług informatycznych, infrastrukturalnych, analitycznych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.

 

 

VII. Reklamacje

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres: nagrody@Magazynrekruter.plnagrody w terminie 14 dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Reklamacje przesłane po upływie odpowiedniego terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Zgłaszającym lub Uczestnikom Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatrywać będzie Komisja w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 6. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu.
 7. Decyzja Komisji w sprawie reklamacji jest ostateczna, o sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja.

 

 

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
 2. a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Konkursu tj. www.com.;
 3. b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line stanowiącym załącznik Nr 1 (a, b i c zgodnie z II pkt 1) do Regulaminu;

c)umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Umowa”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik zgłosił swoje uczestnictwo w Konkursie, przez co należy rozumieć akceptację niniejszego Regulaminu i przesłanie zgłoszenia.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.
 3. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik lub nr 2 do Regulaminu.
 4. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0. 17
 5. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej perlyhr.com oraz formularza zgłoszeniowego treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 6. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć tych zagrożeń, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
 7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
 8. Organizator informuje, że strona internetowa Konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej Konkursu.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji w Konkursie opartych na poszanowaniu kontrkandydatów oraz ich osiągnięć.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz za pośrednictwem strony internetowej: perlyhr.com.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.