OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Organizator Konkursu czyli Verita HR Sp. z o.o. Puławska 182, 02-670 Warszawa, dalej: ADO.
 1. ADO przetwarza dane w celu:
 2. przeprowadzenia Konkursu, co w szczególności polega na: identyfikacji Uczestnika, wyłonieniu zwycięzców, przyznaniu, wydaniu i odbiorze nagród oraz na informowaniu (m.in. w mediach) o zrealizowanym Konkursie, co wiąże się z wykorzystywaniem Wizerunku Uczestników Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO;
 3. promocyjnym i reklamowym Organizatora,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. realizacji praw i obowiązków ADO, jako Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu Konkursu, w szczególności praw do dysponowania utworami lub wideogramami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na których zostałutrwalony Wizerunek, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla prawidłowej realizacji Konkursu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 2. Przysługuje Panu/Pani ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora;
 • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą̨przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu a następnie zostaną̨usunięte lub zanonimizowane. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń do czasu ich przedawnienia,co określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Odbiorcami Pana/Pani danych są osoby wchodzące w skład jury Konkursu oraz uczestnicy Wieczoru Rekruter (gali podczas, której zostaną wręczone nagrody). Odbiorcami Pana/Pani są również podwykonawcy ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług, np. infrastrukturalnych, analitycznych, IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów.